Nakládání s osobními údaji uživatelů webu BMIkalkulačka.cz

Provozovatelem tohoto webu BMIkalkulačka.cz se rozumí společnost vouchery.cz, s.r.o. se sídlem Cholupická 687/27, 142 00 Praha 4, IČO 24182893. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a je ze strany Provozovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Údaje získané od uživatele dle těchto Pravidel bude Provozovatel zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele anebo jeho obchodních partnerů. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do databáze osobních údajů bez nutnosti předchozího oznámení dotčených uživatelů.

Jaké informace uchováváme

 • Jaké informace uchováváme?
 • Proč je potřebujeme?
 • Vaše pohlaví
 • Pro přihlášené uživatele je tento údaj předvyplněný v BMI kalkulačce.
 • Váš rok narození
 • Pro přihlášené uživatele je tento údaj předvyplněný v BMI kalkulačce.
 • Vaše výška v cm
 • Pro přihlášené uživatele je tento údaj předvyplněný v BMI kalkulačce.
 • Vaše hmotnost v kg
 • Aktuální i historické údaje o hmotnosti jsou nutné k vytvoření BMI grafu v profilu uživatele.
 • Váš email
 • Slouží jako uživatelské jméno a pro následnou komunikaci s Provozovatelem.
 • Vaše přezdívka
 • Slouží jako unikátní identifikace (oslovení, psaní komentářů, účast v soutěžích).
 • Vaše jméno
 • Slouží pro oslovení.
 • Vaše příjmení
 • Slouží pro oslovení.
 • Vaše PSČ
 • Pro geografický profil uživatelů.
 • Vaše heslo
 • Pro přihlášení do účtu, v databázi je heslo uchováno zašifrovaně.
 • IP adresa
 • Ochrana proti SPAMbotům, kdy jsou některá IP blokována.
 • Datum a čas registrace
 • Slouží pro interní potřeby Provozovatele.
 • Datum a čas poslední aktivity
 • Slouží pro interní potřeby Provozovatele.
povinný údaj

Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje poskytnuté uživatelem budou zpracovávány pro jeho potřeby, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě. V případě porušení povinností Provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb. má uživatel právo dle § 21 zejména požadovat na Provozovateli vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn vzniklý protiprávní stav. Provozovatel je oprávněn zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů jakékoli třetí osoby, včetně osob zahraničních a v případě předání údajů třetím osobám v souladu se zákonem a těmito Pravidly však nenese odpovědnost za jejich případné zneužití, s výjimkou odpovědnosti stanovené zákonem. Uživatel bere na vědomí, že veškerá komunikace s Provozovatelem může být monitorována - a to výhradně za účelem záznamu, ochrany práv Provozovatele a vnitřní kontroly úrovně služeb.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel svou registrací (zaškrtnutí příslušného políčka) v souladu s těmito pravidly o Nakládání s osobními údaji udává Provozovateli souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v registračním formuláři, a to k marketingovým účelům, zvláště za účelem vytvoření databáze uživatelů a za účelem zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů Provozovatele. Uživatel dále potvrzuje, že byl Provozovatelem coby správcem osobních údajů informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona a Provozovatel jako správce osobních údajů může shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje.

Uživatel poskytujete údaje dobrovolně na dobu 4 let od posledního přihlášení na svůj účet. Práva uživatele je možné vykonat elektronickou formou na emailovou adresu Provozovatele. Uživatel je povinen své osobní údaje uvádět pravdivě a správně. Bere na vědomí povinnost v případě, že dojde k jejich změně, informovat Provozovatele a své osobní údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu.

Osobní údaje budou Provozovatelem zpracovávány po dobu 4 let od doby, kdy dojde k jejich poskytnutí. Výjimkou je odvolání souhlasu se zpracováním ze strany Uživatele.

Uživatel svou registrací v souladu s těmito Pravidly rovněž vyslovuje souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Provozovatel je ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, oprávněn zasílat uživatelům jakékoli e-mailové zprávy, včetně zpráv obsahujících informace o poskytovaných službách Provozovatele či o produktech a službách svých či třetích osob. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího).

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona. Upozorňujeme uživatele, že údaje o jejich jménu, příjmení a adrese mohou být za účelem nabízení obchodu a služeb předávány společnostem specifikovaným podmínkách konkrétní služby. Případný nesouhlas s tímto předáváním je nutné vyjádřit písemně. Předáním informace o své e-mailové adrese udělujete společnosti souhlas k zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak. Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu Vašich zákonných práv můžete použít e-mailovou adresu uvedenou na stránkách Provozovatele.

Provozovatel je oprávněn ke zpracování a analýze všech informací, které vycházejí z registrace Uživatele. Tyto informace mohou být využity jak k možné formulaci výhodnější nabídky, tak i k vnitřním potřebám Provozovatele. Uživatel souhlasí se zasílám informací Provozovateli nebo zasíláním informací třetích osob, se kterými Provozovatel sjednal smlouvu. Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele, nebo zasíláním obchodních sdělení třetích osob, se kterými Společnost sjednala smlouvu.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Provozovatel může předat jeho osobní údaje třetím stranám na základě sjednané smlouvy mezi nimi.

Uživatel byl poučen o tom, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může odvolat prostřednictvím oznámení na emailovou adresu Provozovatele. Uživatel má práva na podání stížnosti u příslušného dozorového orgánu. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Stížnost je možné podat v souvislosti s tím, kdy se Uživatel domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovány neoprávněni. Také může podat stížnost ve chvíli, kdy se domnívá, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně právními předpisy. Uživatel má právo požadovat vymazání svých osobních údajů. K tomu dojde ze strany Provozovatele bez zbytečného odkladu. Právo na výmaz nemusí být uplatněno v případě, kdy je zpracování osobních údajů dále nezbytné. Jde o právní povinnosti Provozovatele, stejně jako o situace, které jsou spojeny s obhajobou, výkonem, nebo určením právních nárok. Právo na výmaz se týká některého z těchto konkrétních důvodů: Již pominuly důvody jejich zpracování, jelikož pro konkrétní účely již nejsou potřeba. Že se Uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů nebylo, nebo přestalo být v souladu se obecně závaznými předpisy. Je využito práva podat námitku proti zpracování a během šetření je zjištěno, že již pominuly oprávněné zájmy, nebo již žádné konkrétní oprávněné zájmy neexistují. Dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to konkrétně u těch, které byly spojeny s nezbytným souhlasem Uživatele, a zároveň již pominuly veškeré důvody k tomu, aby byly tyto osobní údaje dále zpracovávány. Uživatel má právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se týká oprávněného zájmu Provozovatele. V případě marketingových aktivity dojde k ukončení zpracování osobních údajů. U ostatních situací dojde k posouzení důvodů a pokud nebude shledán závažný důvod k jejich dalšímu zpracování, dojde také k jeho ukončení. V ostatních případech může být ve zpracování dále pokračováno.

Uživatel jakožto údajů má možnost vykonání svých práv zasláním žádosti emailem na adresu: info zavinac bmikalkulacka.cz.

Práva uživatele jsou tyto:

Možnost opravy - Pokud ze strany uživatele dojde ke změně údajů, nebo zjistí, že zpracovávané údaje jsou chybné, nekompletní či nepřesné, má právo na jejich opravu. Ze strany Společnosti dojde k vykonání daného práva na opravu či doplnění bez zbytečného odkladu.

Možnost omezení zpracování - Uživatel může využít svého práva na omezené zpracování poskytnutých osobních údajů. Z něho vyplývá možnost určit ty osobní údaje, které nebudou předmětem budoucího zpracování, v rámci jakýchkoliv aktivit a operací Společnosti. Možnost využít omezení zpracování není trvalé (v porovnání s výmazem), ale je časově limitované.

Týká se především situací, jako je: Zjištění nepřesnosti v poskytnutých údajích a daného oznámení. Omezení zpracování se týká doby, než budou nahrazeny správnými. Vznesení námitky proti jejich zpracování. Omezení zpracování se týká doby, během které dojde k šetření oprávněnosti námitky. Další nepotřebnost osobních údajů pro zpracování. Omezení zpracování se týká doby, která souvisí s výkonem, obhajobou, nebo určením právních nároků. Nedostatečný právní základ zpracování osobních údajů, nad rámec zákonných povinností Společnosti. Omezení zpracování se týká doby, po kterou uživatel nesouhlasí s jejich zpracováním, ale v budoucnu může dojít opět k tomu, že budou Společnosti poskytnuty.

Možnost přenositelnosti - Uživatel má právo na získání všech poskytnutých osobních údajů, které jsou ukládány a zpracovávány na základě souhlasu v souvislosti s plněním konkrétní formy. Uživateli budou poskytnuty údaje, které budou strukturované, ve formátu běžně používaném a strojově čitelném. Rozsah údajů je dán tak, že se jedná výhradně jenom o údaje, které jsou zpracovány automatizovaně, v rámci databází a je zde možnost jejich snadné a bezproblémové přenositelnosti.

Možnost podat stížnost - Uživatel má práva na podání stížnosti u příslušného dozorového orgánu. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Stížnost je možné podat v souvislosti s tím, kdy se Uživatel domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovány neoprávněni. Také může podat stížnost ve chvíli, kdy se domnívá, že jsou osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně právními předpisy.

Možnost výmazu - Uživatel má právo požadovat vymazání svých osobních údajů. K tomu dojde ze strany Společnosti bez zbytečného odkladu.

Právo na výmaz nemusí být uplatněno v případě, kdy je zpracování osobních údajů dále nezbytné. Jde o právní povinnosti Společnosti, stejně jako o situace, které jsou spojeny s obhajobou, výkonem, nebo určením právních nárok.

Právo na výmaz se týká některého z těchto konkrétních důvodů: Již pominuly důvody jejich zpracování, jelikož pro konkrétní účely již nejsou potřeba. Že se Uživatel domnívá, že zpracování osobních údajů nebylo, nebo přestalo být v souladu se obecně závaznými předpisy. Je využito práva podat námitku proti zpracování a během šetření je zjištěno, že již pominuly oprávněné zájmy, nebo již žádné konkrétní oprávněné zájmy neexistují. Dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to konkrétně u těch, které byly spojeny s nezbytným souhlasem Uživatele, a zároveň již pominuly veškeré důvody k tomu, aby byly tyto osobní údaje dále zpracovávány.

Možnost podání námitky na zpracování - Uživatel má právo vznést námitku vůči zpracování osobních údajů, které se týká oprávněného zájmu Společnosti. V případě marketingových aktivity dojde k ukončení zpracování osobních údajů. U ostatních situací dojde k posouzení důvodů a pokud nebude shledán závažný důvod k jejich dalšímu zpracování, dojde také k jeho ukončení. V ostatních případech může být ve zpracování dále pokračováno.

Tento dokument je platný od 1. listopadu 2020.